Moraine Lake, Banff National Park

Moraine Lake, Banff National Park - 35mm Images